Μεθοδολογία

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει 4 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ). Όλες οι ΕΕ αποτελούνται από μια σειρά Υποενοτήτων Εργασίας (ΥΕ).

H EE1 ξεκινάει από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην γραμμή ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην ΥΕ1.1, με στόχο να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα γενικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων ξηρής αποθείωσης βάσει της υπάρχουσας τεχνολογικής στάθμης. Κατόπιν θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της αρχικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην γραμμή ΙΙΙ με την έγχυση στον λέβητα της γραμμής ΙΙΙ όσον αφορά τα επερχόμενα όρια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τους εκπεμπόμενους ρύπους SOx/NOx ρύπου στην ΥΕ1.2 για να αναπτυχθούν τα μοντέλα διεργασιών δέσμευσης SO2. Τα μοντέλα και η αξιολόγηση των αρχικών πειραματικών δοκιμών θα χρησιμοποιηθούν στην ΥΕ1.3 για την ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής με βέλτιστα λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά. Στην YΕ1.4 θα προσδιοριστούν και θα αξιολογηθούν τα γενικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει της υπάρχουσας τεχνολογικής στάθμης όσον αφορά την διαχείριση και την αξιοποίηση/ενεργοποίηση των υποπροϊόντων της καύσης διαδικασίας αποθείωσης.

H EE2 θα εστιάσει στην πειραματική αξιολόγηση της νέας πιλοτικής μονάδας δέσμευσης SO2 καθώς και της επεξεργασίας και επανέγχυσης των ενεργοποιημένων και ανακτημένων ροφητικών υλικών. Ξεκινώντας από την ΥΕ2.1, θα εγκατασταθεί εξοπλισμός έγχυσης ροφητικού υλικού στον λέβητα γραμμής IIIκαι εξοπλισμός έγχυσης στον αγωγό όδευσης των καυσαερίων για την έγχυση-ανακύκλωση των ενεροποιημένων και ανακτημένων στερεών υποπροϊόντων. Στην ΥΕ 2.2 θα γίνουν πειράματα δέσμευσης SO2 ώστε να εξακριβωθούν τα λεπτομερή χαρακτηριστικά ροών και τροφοδοσίας υλικού ανάλογα με τις συστάσεις των απαερίων και την ποιότητα του λιγνίτη για τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων στερεών υποπροϊόντων όσον αφορά τον λόγο ιπτάμενης τέφρας/ροφητικού υλικού ανυδρίτη γύψου ώστε να εξαχθούν αποτελέσματα απόδοσης της μονάδας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως αποτελέσματα αναφοράς. Στην ΥΕ2.3 θα γίνουν πειράματα ανάκτησης λεπτόκοκκων κλασμάτων από τα στερεά υποπροϊόντα και θα διεξαχθούν εργαστηριακοί έλεγχοι για τον βαθμό ενεργότητας και έλεγχος των φυσικών χαρακτηριστικών από εξωτερικό εργαστήριο (ΕΚΕΤΑ) δια μέσου συστήματος αεροταξινόμησης. Στην ΥΕ2.4 θα γίνουν πειράματα κατόπιν ανάκτησης των λεπτόκοκκων κλασμάτων με ενεργοποίηση – ελεγχόμενη ενυδάτωση μέρους ώστε να εξακριβωθούν τα λεπτομερή χαρακτηριστικά ροών και τροφοδοσίας υλικού ανάλογα με τις συστάσεις των στερεών αποβλήτων και την ποιότητα του λιγνίτη. Στην ΥΕ2.5 θα γίνει γενικότερη αξιολόγηση των πειραμάτων και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα αναφοράς για τον σχεδιασμό των ροών και τροφοδοσίας ροφητικού και ανακυκλούμενου υλικού.

H EE3 θα εστιάσει στην υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση της συνδυασμένης υβριδικής αποθείωσης στην νονάδα IΙΙ με ροφητικό υλικό και ανακυκλούμενο, χρησιμοποιώντας δεδομένα και πρακτικές βέλτιστης λειτουργίας από την ΕΕ1 και ΕΕ2. Συγκεκριμένα στην ΥΕ3.1 θα γίνουν δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα της διάταξης. Κατόπιν, με το πέρας των δοκιμών στην ΥΕ3.2, θα γίνει σύγκριση της πιλοτικής έρευνας στην γραμμή ΙΙΙ και της πειραματικής αξιολόγησης και στην ΥΕ3.3 θα διεξαχθεί Μελέτη Σκοπιμότητας που αφορά την συγκεκριμένη καινοτόμο τεχνική της υβριδικής ξηρής αποθείωσης, για την εφαρμογή της στις Ελληνικές λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας.

 

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα